Regulamin 12. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego

 

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem Biegu jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej
w Krakowie.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 29 kwietnia 2017 roku (sobota).

2. Start biegu nastąpi z deptaku przy Alei 3 Maja na wysokości wejścia do Parku Jordana
o godz. 14.00

3. Meta biegu znajdować się będzie na deptaku przy Alei 3 Maja na wysokości Kamienia Papieskiego.

4. Biuro Zawodów mieścić się będzie na terenie Stadionu Miejskego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20.

Czynne w dniach:

27.04.2017 r. w godzinach 15:00-21:00;
28.04.2017 r. w godzinach 15:00-21:00;
29.04.2017 r. w godzinach 10:00-13:00.

III. TRASA

1. Długość trasy – 4200 m.

2. Trasę należy pokonać w czasie 45 minut, tj. do godziny 14:45.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu w biegu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia
29.04.2017 r.  do godziny 13.00 lub do momentu nie wyczerpania limitu i uiszczenie opłaty startowej.

2. W biegu startować mogą zawodnicy, którzy do dnia 29.04.2017 r. ukończą 12. rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia wymagane jest posiadanie pisemnej zgody opiekuna prawnego. Nie ma możliwości dopuszczenia do startu zawodników przed ukończeniem 12 roku życia w żadnym przypadku.

3. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
W przypadku osób niepełnoletnich podczas weryfikacji wymagana jest obecność opiekuna prawnego, który podpisuje oświadczenie.

4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania
w komunikacie końcowym zawodów.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu
i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 45 minut.

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14:45 są zobowiązani do przerwania biegu. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

9. Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na charakter trasy w biegu nie mogą brać udział zawodnicy niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich.

10. Organizator nie dopuszcza startu z wózkami dziecięcymi.

11. Zabrania się używania na trasie maratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Zabroniony jest również start ze zwierzętami. 

12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

13. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

14. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Ustala się limit startujących: 3000 zawodników – decyduje kolejność wpłat.

2. Zgłoszenia uczestnictwa w biegu przyjmowane są:

a. w zakładce biegu  na stronie internetowej 16. PZU Cracovia Maraton do 14 kwietnia 2017 roku (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie biegu – www.pzucracoviamaraton.pl) lub do wyczerpania limitu;

b. w przypadku niewyczerpania limitu – w Biurze Zawodów 27, 28, 29 kwietnia (do momentu ewentualnego wyczerpania limitu).

3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany w Biurze Zawodów oraz podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów oraz zaksięgowaną opłatę na koncie organizatora.

4. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy (w przypadku niewyczerpania limitu) będą odbywały się w Biurze Zawodów.

5. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w biegu oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

6. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu. Osobom niepełnoletnim pakiet odbiera opiekun prawny.

7. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (pliki do pobrania w załączeniu). Przyjmowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia.
Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

8. Opłata startowa wynosi:

- 25 zł do dnia 14.04.2017 r.
- 50 zł w Biurze Zawodów w dniach 27-29.04.2017 r. (w przypadku niewyczerpania limitu).

50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości

9. Z opłaty startowej zwolnieni są: 
- osoby zaproszone przez Organizatora,
- osoby niepełnosprawne,

- przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku.

10. Opłatę startową należy wpłacać:
a. przelewem na konto bankowe lub poprzez system płatności PayU do dnia 14.04.2017 r.;
b. gotówką w Biurze Zawodów w dniach 27-29.04.2017 r.

11.  Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres
e-mail: zapisy@zis.krakow.pl.

12. Konto bankowe:
Odbiorca (Organizator Cracovia Maraton): Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
PKO Bank Polski S.A.  55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
Tytuł przelewu: „Opłata startowa Mini Cracovia Maraton za ....” w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

W przypadku korzystania ze zniżek tytuł przelewu:

- 50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej  „Opłata startowa Mini Cracovia Maraton 50% KKR za ....” w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

13. Opłata startowa:

a. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi organizator lub siła wyższa.

b. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości
(np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.

c. Opłata nie jest ważna gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej lub gdy została wpłacona po ogłoszeniu komunikatu o wyczerpaniu limitu startujących.

d. Opłata może zostać przepisana na innego zawodnika, po uprzednim kontakcie z organizatorem, najpóźniej do dnia 27.03.2017 r. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania opłaty w żadnym przypadku.

e. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

g. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 14.04.2017 r. nie będą uznawane. Opłatę należy udokumentować w kasie w Biurze Zawodów

h. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

 

 

VI. KLASYFIKACJA

1. Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach:
a. generalna kobiet i mężczyzn
b. kategoriach wiekowych:
K 12-15 M 12-15 
K 16-17 M 16-17 
K 18-19 M 18-19 
K 20-29 M 20-29 
K 30-39 M 30-39 
K 40-49 M 40-49 
K 50-59 M 50-59 
K 60+    M 60+ 
 

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

2. Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają:
    zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

3. Zdobywcom nagród finansowych oraz rzeczowych o wartości powyżej 760 zł zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 29.04.2017 r. od godz.13:00 do 15:30.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione w strefie startu poza depozytem

5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

- numer startowy + agrafki,

- plecakoworek,

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne.

6. Trasa biegu będzie oznakowana.

7. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy. Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie maratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika.

IX. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji pokrywają: Gmina Miejska Kraków oraz Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników Mini Cracovia Maraton będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

1)         przeprowadzenia Mini Cracovia Maraton, to jest :

•          rejestracji uczestnika oraz ustalenia wysokości opłaty startowej i ew. zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,

•          wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,

•          prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),

•          prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, , na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu)

•          przyznania i wydania nagród,

2)         rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody

3)         informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,

4)         statystycznym Organizatora.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.

3. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków, ul. Walerego Sławka 10.

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika Mini Cracovia Maraton jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Mini Cracovia Maraton.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza wskazanymi w ust. 1 ani przekazywane do państw trzecich, to jest nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

3. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny do godziny 15:00 w dniu odbywania się biegu.

4. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

6. Zgłoszenie poprzez wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

Aktualizacja: 1.03.2017