Regulamin

REGULAMIN 17. PZU CRACOVIA MARATON

I. ORGANIZATOR

Organizatorem 17. PZU Cracovia Maraton jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. 17. PZU Cracovia Maraton odbędzie się 22 kwietnia 2018 roku w Krakowie.

2. Start zawodników nastąpi o godz. 9:00 z Rynku Głównego w Krakowie. Meta znajdować się będzie na Rynku Głównym w Krakowie.

3. Brama startu zostanie zamknięta o godz. 9:30. Rozpoczęcie biegu po tej godzinie nie będzie możliwe.

4. Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20 – wejście od ul. Reymana.

Czynne w dniach:

19.04.2018 r. w godzinach 15:00-20:00
20.04.2018 r. w godzinach 15:00-20:00
21.04.2018 r. w godzinach 10:00-20:00
22.04.2018 r. nieczynne

III. TRASA

1. Długość trasy maratonu 42,195 km. Trasa posiada atest PZLA, IAAF i AIMS. Trasa będzie miała oznaczone wszystkie kilometry od 1 do 42.

2. Trasę należy pokonać w czasie do 6 godzin.

3. Zawodnicy ustawiają się w strefach startowych (według czasu zadeklarowanego w trakcie rejestracji) w następującej kolejności od linii startu:

<3:00:00

3:00:01-3:30:00

3:30:01-3:45:00

3:45:01-4:00:00

4:00:01-4:15:00

4:15:01-4:30:00

4:30:01-5:00:00

5:00:01-5:30:00

5:30:01-6:00:00

4. Punkty odżywiania będą znajdowały się co 5 kilometrów. Na stołach będą ułożone kolejno: kubki z wodą mineralną niegazowaną, kubki z napojem izotonicznym, owoce, cukier w kostkach, czekolada, kubki z wodą mineralną niegazowaną.

Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

5. Punkty odświeżania będą znajdowały się co 5 km, począwszy od 7,5 km a na stołach ustawione będą kubki z wodą mineralną niegazowaną.

6. Punkty medyczne będą znajdowały się za każdym punktem odżywiania i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. Za punktami medycznymi będą znajdowały się kabiny WC.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu w 17. PZU Cracovia Maraton jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej do dnia 21 kwietnia 2018 r. do godz. 20:00.

2. W 17. PZU Cracovia Maraton mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2018 r. ukończą 18 lat.

3. Zawodnik jest zobligowany złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

4. W 17. PZU Cracovia Maraton pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie maratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 6 godzin. Zawodnicy, którzy w ciągu 3 godzin nie pokonają połowy trasy (21,1 km) zobowiązani są do opuszczenia trasy.

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie, są zobowiązani do przerwania biegu i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Maratonu”.

Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

9. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

10. Zabrania się używania na trasie maratonu jakichkolwiek pojazdów, poza używanymi przez zawodników niepełnosprawnych na wózkach oraz pojazdów Organizatora. Zabroniony jest również start z wózkami dziecięcymi.

11. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Zabroniony jest również start ze zwierzętami. 

12. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

13. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.

14. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu w Cracovia Maraton, aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

15. W ramach 17. PZU Cracovia Maraton odbędą się:

- V Maraton Leśników – regulamin jest dostępny na stronie: www.kbl.org.pl

- Otwarte Mistrzostwa Wojska Polskiego w Maratonie – regulamin jest dostępny TUTAJ.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w 17. PZU Cracovia Maraton przyjmowane są:

a. na stronie internetowej 17. PZU Cracovia Maraton do 13 kwietnia 2018 roku (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej biegu – www.pzucracoviamaraton.pl).

b. w Biurze Zawodów 19, 20 i 21 kwietnia

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany w Biurze Zawodów, podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi, nowe zapisy (po zamknięciu zapisów elektronicznych) będą odbywały się w Biurze Zawodów.

4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w 17. PZU Cracovia Maraton oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w maratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć ze sobą  zawodnicy bez nadanego numeru startowego).

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (pliki do pobrania w załączeniu). Przyjmowane będą wyłącznie oryginały oświadczenia (nie skan/zdjęcie) na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia udostępnione na stronie internetowej Organizatora. Organizator nie wymaga kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej.

7. Zapisy drużynowe:

a. Kapitan drużyny – jeden z zawodników danej drużyny, odpowiada za dopilnowanie, aby każdy z zawodników drużyny, zapisał się indywidualnie, poprzez formularz na stronie internetowej biegu, w formularzu podając poprawną nazwę drużyny. Sprawdza czy wszyscy zawodnicy drużyny dokonali poprawnej rejestracji i znajdują się na liście startowej.

b. Następnie Kapitan drużyny zbiera listę nazwisk  zawodników należących do drużyny. Wpłaca kwotę za całą drużynę zgodnie z aktualnie obowiązującą opłatą startową dla wpłat drużynowych. W tytule przelewu podając:

„Opłata startowa 17. PZU Cracovia Maraton za drużynę – ....” w miejsce kropek wpisując imię i nazwisko kapitana  oraz nazwę drużyny.

Na adres mailowy: zapisy@zis.krakow.pl przesyła listę drużyny wraz z datą wpłaty i wyszczególnionym nazwiskiem podanym w tytule przelewu.

UWAGA: Po przesłaniu do organizatora listy drużyny – nie ma możliwości dopisania do listy kolejnych zawodników.

c. Zawodników wchodzących w skład drużyny nie obowiązuje par. V punkt 9 i 10 niniejszego Regulaminu dotyczący zniżek i zwolnienia z opłaty startowej.

d. Każdy z zawodników drużyny osobiście odbiera pakiet startowy i podpisuje oświadczenie w Biurze Zawodów, tak jak w przypadku zapisów indywidualnych.

8. Opłata startowa:
 

Dla wpłat indywidualnych:

70 zł  przelewem do dnia 31.01.2018 r.

100 zł przelewem w dniach 01.02.2018 r. – 28.02.2018 r.

130 zł przelewem w dniach 01.03.2018 r. – 13.04.2018 r.

150 zł gotówką w Biurze Zawodów w dniach 19-21.04.2018 r .
 

Dla wpłat drużynowych (przy zapisie grupy 10 osób):

400 zł przelewem do dnia 31.01.2018 r.

650 zł przelewem w dniach 01.02.2018 r. – 28.02.2018 r.

800 zł przelewem w dniach 01.03.2018 r. – 13.04.2018 r.
 

W przypadku grupy większej niż 10 osób, opłata za każdego kolejnego zawodnika, w zależności od terminu wpłaty, wynosi odpowiednio:

40 zł do dnia 31.01.2018 r.

65 zł w dniach 01.02.2018 r. – 28.02.2018 r.

80 zł w dniach 01.03.2018 r. – 13.04.2018 r.
 

Uwaga! Powyższe opłaty za pojedynczego zawodnika dotyczą wyłącznie zapisów drużynowych, przy zapisie minimum 10 osób!

Opłata dla uczestników startujących w V Maratonie Leśników przez cały czas trwania zapisów wynosi 53 zł.
 

9. Zniżki:

- 50% dla zdobywców Korony Maratonów Polskich

- 50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości

Uwaga! Zniżki nie sumują się.

10. Z opłaty startowej zwolnieni są: 
- osoby, które ukończyły szesnaście edycji Cracovia Maraton,
- osoby zaproszone przez Organizatora,
- osoby niepełnosprawne,
- przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku,
- pacemakerzy,
- wolontariusze biorący udział w przygotowaniu 17. PZU Cracovia Maraton.

11. Opłatę startową należy wpłacać:
a. przelewem na konto bankowe lub poprzez system płatności PayU do dnia 13.04.2018 r;
b. gotówką w Biurze Zawodów w dniach 19-21.04.2018 r.

Uwaga: Wpłata poprzez system płatności PayU, bezpośrednio po rejestracji, gwarantuje natychmiastowe otrzymanie numeru startowego. W przypadku przelewu bankowego numer startowy nadawany jest w czasie do 5 dni roboczych.

12. Konto bankowe:
Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
PKO Bank Polski S.A.  55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
Tytuł przelewu: „Opłata startowa 17. PZU Cracovia Maraton za ....” w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

13. Faktury:

a. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem  VAT (lub w imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są  do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty;

b. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazane w punkcie 13 a, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty;

c. Z uwagi na fakt, że terminy wskazane w punktach 13 a i 13 b wynikają z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, prośby o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie terminów wskazanych w punktach 13 a i 13 b nie będą respektowane;

d. Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie we wskazanych powyżej terminach wszystkich danych wymaganych do wystawienia faktury, tj. danych na które ma zostać wystawiona faktura, potwierdzenia wpłaty, adresu na który ma zostać wysłana faktura. W tytule wiadomości powinno zostać wpisane: „Faktura za 17. PZU Cracovia Maraton”.

14. Opłata startowa:

a. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator.

b. Wysokość opłaty startowej jest zależna od terminu wpłaty (zaksięgowania opłaty na koncie Organizatora) nie od terminu rejestracji elektronicznej do biegu.

c. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.

d. Opłata nie zostanie uznana, gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej. Przed dokonaniem opłaty zawodnik jest zobowiązany sprawdzić czy znajduje się na liście startowej.

e. Opłata może zostać przepisana na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem, najpóźniej do dnia 22.03.2018 r. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania opłaty w żadnym przypadku. W celu przeniesienia opłaty należy na adres zapisy@zis.krakow.pl przesłać prośbę o przeniesienie opłaty startowej podając imię, nazwisko i numer startowy osoby która rezygnuje, prosi o wykreślenie z listy oraz imię, nazwisko i datę urodzenia osoby na którą opłata ma zostać przepisana. Zawodnik na którego ma zostać przepisana opłata musi wcześniej zapisać się na bieg (znajdować się na liście startowej).

f. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

g. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

h. Wpłaty zaksięgowane po terminie 16.04.2018 r. nie będą uznawane. Dopłaty należy dokonać w kasie w Biurze Zawodów

i. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

VI. KLASYFIKACJA

1. W 17. PZU Cracovia Maraton prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a. generalna Kobiet i Mężczyzn

b. w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K 18-29 M 18-29

K 30-39 M 30-39

K 40-49 M 40-49

K 50-59 M 50-59

K 60-69 M-60-69

K 70 i starsze M 70 i starsi

c. Najlepsza Polka/Najlepszy Polak

d. Najszybsza Mieszkanka Krakowa/Najszybszy Mieszkaniec Krakowa

e. Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn:

- Kategoria B1 - osoby 100% niewidome z przewodnikiem

- Kategoria B2 - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie

Zawodnicy muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku np. Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, legitymacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnej lub orzeczenie o przyznaniu I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.

W związku z tym, że na ww. wymienionych dokumentach nie ma zapisu który określa 100% utratę wzroku oraz celem dopuszczenia do biegu kategorii B1 zawodnicy startujący w tej kategorii zobowiązani są do złożenia oświadczenia o 100% utracie wzroku.
Podczas rejestracji zawodnicy niepełnosprawni z tytułu narządu wzroku zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

f. Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu słuchu w kategorii kobiet i mężczyzn:

- osoby z ubytkiem słuchu powyżej 55 dB

- osoby słabosłyszące

Zawodnicy z ubytkiem słuchu powyżej 55 dB muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu Słuchu – Legitymacja Polskiego Związku Sportu Niesłyszących lub audiogram.

Zawodnicy słabosłyszący muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu Słuchu – Legitymacja Polskiego Związku Sportu Niesłyszących, audiogram lub orzeczenie o niepełnosprawności.

g. Drużynowa

Wyłonione zostanie 5 najliczniejszych drużyn (klubów). Klasyfikacja zostanie utworzona na podstawie nazwy klubu podanej przy rejestracji przez każdego zawodnika indywidualnie.
Wyłoniona zostanie również najszybsza drużyna (na podstawie czasów 5 pierwszych zawodników z każdej drużyny).

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody ufundowane przez sponsorów maratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 20 000 złotych

II miejsce – 15 000 złotych

III miejsce – 10 000 złotych

IV miejsce – 5000 złotych

V miejsce – 3000 złotych

VI miejsce – 2000 złotych

3. Nagroda za rekord Cracovia Maraton:

Mężczyźni:

- poniżej 2:11:26 – 10 000 zł dla pierwszego zawodnika

- poniżej 2:10:00 – 20 000 zł dla pierwszego zawodnika

Aktualny rekord wynosi 2:11:26.

Kobiety:

- poniżej 2:28:14 – 10 000 zł dla pierwszej zawodniczki

- poniżej 2:27:14 – 20 000 zł dla pierwszej zawodniczki

Aktualny rekord wynosi 2:28:14.

4. W kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn zostaną przyznane nagrody pieniężne:

I miejsce – 500 złotych

II miejsce –  400 złotych

III miejsce – 300 złotych

5. W klasyfikacji drużynowej zostaną przyznane nagrody pieniężne:

I miejsce – 4000 złotych

II miejsce – 3000 złotych

III miejsce – 2000 złotych

IV miejsce – 1500 złotych

V miejsce – 1000 złotych

Dla najszybszej drużyny – 1000 złotych

6. Nagrody pieniężne w klasyfikacji Najlepsza Polka/Najlepszy Polak – 5000 złotych (na podstawie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie)

7. Nagrody pieniężne w klasyfikacji Najszybsza Mieszkanka Krakowa/Najszybszy Mieszkaniec Krakowa – 2000 złotych

8. Zawodnicy (zawodniczki), którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

9. Wartość nagród w kategoriach dla osób niepełnosprawnych w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 2000 zł
II miejsce – 1500 zł
III miejsce – 1000 zł

10. Nagroda dodatkowa:
a. dla najstarszego uczestnika biegu – najstarsza osoba, według roku urodzenia podanego w formularzu zgłoszeniowym, która ukończyła bieg.

11. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

12. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika po uzyskaniu przez organizatora wyników kontroli antydopingowej.

13. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie Organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora.

14. W przypadku gdy łączna wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają:

- zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn

- przedstawiciele pięciu najliczniejszych drużyn/klubów – w imieniu drużyny puchar powinien odebrać jeden z reprezentujących tę drużynę zawodników

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się w pobliżu strefy startu/mety będą czynne w dniu 22.04.2018 r. od godz. 7:00 do godz. 16:00.

2. Depozyt

a. Będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji, oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

b. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.

c. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

d. zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.

4. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

- numer startowy + agrafki,

- koszulka

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne.

Ponadto:

- bezpłatny udział w Pasta Party,

- możliwość bezpłatnego noclegu,

- możliwość skorzystania z pryszniców i masażu po biegu,

- pakiet regeneracyjny po biegu.

Uwaga: Pakiety startowe można odebrać wyłącznie w Biurze Zawodów we wskazanych godzinach. Organizator nie wysyła pakietów startowych przed ani po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku. Nieodebrane pakiety przepadają na rzecz Organizatora.

5. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki we wskazanym rozmiarze. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku wybranego rozmiaru, zawodnikowi zostanie zaproponowany inny dostępny rozmiar. Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.

6. Trasa biegu będzie oznakowana.

7. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie maratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika.

8. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia nocleg na hali sportowej.
Zawodnicy powinni posiadać własne karimaty i śpiwory.

a. Zawodnicy, zgłaszający podczas rejestracji chęć noclegu na hali będą na niego przyjmowani w dniu 21 kwietnia od godziny 18:00 do godziny 22:00. Uczestnicy 17. PZU Cracovia Maraton, którzy zgłoszą się na halę sportową, bez wcześniejszej rejestracji takiej potrzeby, w noc poprzedzającą zawody będą kierowani na noclegi w miarę wolnych miejsc.

Z noclegu skorzystać mogą wyłącznie osoby posiadające numer startowy.

b. Uczestnicy biegu korzystający z noclegu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.

c. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w związku z noclegiem.

9. W dniu 21 kwietnia w godzinach 14:00-20:00 na terenie Miasteczka Maratońskiego odbędzie się „Pasta Party”. Dla każdego zweryfikowanego uczestnika maratonu udział w Pasta Party jest bezpłatny. Posiłek będzie wydawany na podstawie numeru startowego.

10. Zawodnikom i zawodniczkom zarejestrowanym do dnia 28.02.2018 r., posiadającym zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki klasę mistrzowską lub tym którzy w latach 2015-2017 na zawodach objętych kalendarzem IAAF, EAA lub PZLA osiągnęli czas odpowiednio dla mężczyzn poniżej 2:11:30 oraz dla kobiet poniżej 2:32:00 Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia bezpłatny kwaterunek oraz wyżywienie. 

11. Podobnie jak w latach ubiegłych Organizator stara się o uzyskanie zniżek na przejazd Komunikacją Miejską. Informacje o pozytywnym załatwieniu pozwoleń ukażą się na stronie internetowej.

IX. FINANSOWANIE

Koszty organizacji 17. PZU Cracovia Maraton pokrywają Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników 17. PZU Cracovia Maraton będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

przeprowadzenia 17. PZU Cracovia Maraton, to jest :

  • rejestracji uczestnika oraz ustalenia wysokości opłaty startowej i ew. zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,
  • wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
  • prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),
  • prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, , na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu)
  • przyznania i wydania nagród,
  • rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody
  • informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,
  • statystycznym Organizatora.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.

3. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków, ul. Walerego Sławka 10

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika 17. PZU Cracovia Maraton jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza wskazanymi w ust. 1 ani przekazywane do państw trzecich, to jest nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników w 17. PZU Cracovia Maraton obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, International Association of Athletics Federations oraz niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas 17. PZU Cracovia Maraton kontroli antydopingowej.

4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

5. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny Zawodów do godziny 16:00 w dniu odbywania się biegu.

6. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

8. Wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 

Aktualizacja: 17.04.2018 r.