REGULAMIN 18. PZU CRACOVIA MARATON DLA ZAWODNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Imprezy jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

1. Dane teleadresowe
 

Gmina Miejska Kraków

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

NIP 676 101 37 17
 

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

ul. Walerego Sławka 10, 31-633 Kraków

tel. 12 616 63 00, fax 12 616 63 01

e-mail: zapisy@zis.krakow.pl
 

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Impreza odbędzie się 28 kwietnia 2019 roku w Krakowie.

2. Start zawodników nastąpi z Rynku Głównego w Krakowie o godz. 8:40.

3. Meta zlokalizowana będzie na Rynku Głównym w Krakowie.

4. Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20 w Krakowie.

Czynne w dniach:

25.04.2019 r. w godzinach 15:00-20:00
26.04.2019 r. w godzinach 15:00-20:00

27.04.2019 r. w godzinach 7:00-20.00

W dniu startu 28.04.2019 r. Biuro Zawodów nieczynne!

III. TRASA

1. Długość trasy – 42,195 km. Trasa będzie posiadać atest PZLA, IAAF i AIMS.

2. Trasę należy pokonać do godziny 15:00.

3. Zawodnicy ustawiają się w strefie startowej przed uczestnikami biegu maratońskiego.

4. Punkty odżywiania będą znajdowały się co 5 kilometrów. Na pierwszych stołach będą ustawione kubki z wodą mineralną niegazowaną, kolejno będą ustawione kubki z napojem izotonicznym, wyłożone owoce oraz ponownie kubki z wodą mineralną niegazowaną.

Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

5. Punkty odświeżania będą znajdowały się co 5 km, począwszy od 7,5 km i będą wyposażone w miski z czystą wodą a na stołach ustawione będą kubki z wodą mineralną niegazowaną.

6. Punkty medyczne będą znajdowały się za każdym punktem odżywiania i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. Za punktami medycznymi będą znajdowały się kabiny WC.

7. Trasa będzie miała oznaczone wszystkie kilometry od 1 do 42.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu w imprezie jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia 27 kwietnia 2019 r. do godz. 20:00.

2. W wyścigu mogą wziąć udział osoby:

a. które do dnia 28 kwietnia 2019 r. ukończą 18 lat;
b. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – rodzaju 05-R (upośledzenie narządu ruchu) – do okazania w Biurze Zawodów zgodnie z pkt V.3.

3. Pomiar czasu i ustalenie kolejności w czasie imprezy będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy. Właściwe zamocowanie numeru startowego jest warunkiem wystartowania w wyścigu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

4. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest pokonanie zatwierdzonej trasy wyścigu i ukończenie go w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy w czasie 3 godzin nie pokonają 21 km trasy zobowiązani są do przerwania wyścigu i opuszczenia trasy.

UWAGA!!! Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

5. W czasie trwania wyścigu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

6. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy zobowiązani są do przerwania wyścigu i umożliwienia przejazdu.

7. Zawodnicy pokonujący trasę wyścigu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

8. Za niedozwolone uznaje się:

a. start zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających,

b. używanie na trasie wyścigu jakichkolwiek pojazdów, poza używanymi przez zawodników wózkami dopuszczonymi do startu oraz pojazdami Organizatora,

c. start ze zwierzętami,

d. start z wózkami dziecięcymi, dziećmi w nosidełkach/chustach,

e. przebycie części trasy przy pomocy środków transportu np. komunikacji miejskiej,

f. skracanie, zmienianie trasy.

9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.

11. Organizator dopuszcza do startu następujące rodzaje wózków:

a. Active Wheelchair – wózki aktywne z napędem bezpośrednim. Organizator dopuszcza do startu wózki Active Wheelchair posiadające przystawki typu: freewheel, eway, itp.

b. Rim push – wózki sportowe z napędem bezpośrednim,

c. Handbike – wózki łańcuchowe z napędem pośrednim.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w wyścigu przyjmowane są:

a. na stronie internetowej wydarzenia – do 18 kwietnia 2019 roku – zgłoszenia można dokonać po zarejestrowaniu konta użytkownika na stronie www.zapisy.zis.krakow.pl, a następnie wypełnieniu formularza zgłoszeniowego,

b. w Biurze Zawodów w dniach 25, 26 i 27 kwietnia 2019 r.

2. Za ważne zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy.

3. Weryfikacja zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będzie odbywać się w Biurze Zawodów.

4. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w imprezie oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym wyścigu.

5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru i oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały oświadczenia (nie skan/zdjęcie) na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia udostępnione na stronie internetowej Organizatora (pliki do pobrania w załączeniu).

Organizator nie wymaga kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej. Biuro Zawodów nie wydaje druków oświadczenia/upoważnienia.

Przy odbiorze pakietu Pełnomocnik musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Pełnomocnik powinien również posiadać przy sobie dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności zawodnika (wyłącznie do wglądu).

UWAGA!!! Osoba upoważniona/Pełnomocnik jest zobowiązany do posiadania przy sobie podpisanych, dokładnie uzupełnionych wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru pakietu.

W przypadku braków w dokumentach pakiet nie zostanie wydany.

7. Zawodnicy biorący udział w wyścigu są zwolnieni z opłaty startowej. Weryfikacja prowadzona będzie w Biurze Zawodów – na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

VI. KLASYFIKACJA

1. W wyścigu prowadzona będzie następująca klasyfikacja generalna zawodników niepełnosprawnych w kategoriach kobiet i mężczyzn na wózkach typu: 
- HAND BIKE
- RIM PUSH
- ACTIVE WHEELCHAIR

2. Zawodnicy startujący w 18. PZU Cracovia Maraton dla Zawodników Niepełnosprawnych na Wózkach nie są klasyfikowani zgodnie z regulaminem biegu maratońskiego.

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy wyścig w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Wartość nagród w kategoriach dla osób niepełnosprawnych na wózkach, ufundowanych przez Organizatora oraz Sponsorów i Partnerów maratonu w klasyfikacji generalnej kobiet
i mężczyzn:

I miejsce – 3000 zł

II miejsce – 2000 zł

III miejsce – 1500 zł

UWAGA!!! Organizator zastrzega sobie możliwość nagradzania również zawodników poniżej III miejsca.

3. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie wyścigu.

4. Nagrody pieniężne  zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika. 

5. W przypadku nagród pieniężnych, dane do przelewu nagrody należy podać najpóźniej do 30 dni od momentu ogłoszenia oficjalnych wyników. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora.

6. W przypadku gdy łączna wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnie

a. Dla zawodników niepełnosprawnych na wózkach szatnie zlokalizowane są w specjalnie oznaczonym namiocie, znajdującym się na Rynku Głównym, w zamkniętej strefie w pobliżu sceny. Będą czynne w dniu 28.04.2019 roku w godzinach 7:00-16:00.

2. Depozyt

a. Dla zawodników niepełnosprawnych na wózkach depozyt zlokalizowany jest w  specjalnie oznaczonym namiocie, znajdującym się na Rynku Głównym, w zamkniętej strefie w pobliżu sceny. Będzie czynny w dniu 28.04.2019 roku w godzinach 7:00-16:00.

b. Organizator dopuszcza możliwość pozostawienia przez zawodników niepełnosprawnych na wózkach swoich rzeczy osobistych w depozycie biegu maratońskiego, na zasadach określonych w regulaminie biegu maratońskiego.

3. Pakiet startowy

a. skład pakietu startowego

- numer startowy + agrafki,

- koszulka,

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne i promocyjne,

Ponadto:

- udział w Pasta Party.

b. Pakiety startowe można odbierać wyłącznie w Biurze Zawodów we wskazanych godzinach. Organizator nie wysyła pakietów startowych przed ani po zakończeniu imprezy
w żadnym przypadku. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora.

c. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki we wskazanym rozmiarze. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym,
bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku wybranego rozmiaru, zawodnikowi zostanie zaproponowany inny dostępny rozmiar. Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.

4. Numery startowe

a. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte w widocznym miejscu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

b. Numer startowy jest dokumentem przypisanym do konkretnego zawodnika. W przypadku utraty numeru startowego (zgubienie) za start na tym numerze innej osoby odpowiada przypisany do danego numeru zawodnik i jest to tożsame z sytuacją opisaną w par. IV pkt. 10.

c. Organizator nie wydaje duplikatów numerów startowych w żadnym przypadku.

d. Zawodnik zobowiązany jest sprawdzić czy otrzymany przez niego numer startowy jest taki sam jak numer na liście startowej, podpisanej w Biurze Zawodów karcie zawodnika oraz naklejce do depozytu.

5. Pasta Party

a. W dniu 27 kwietnia 2019 r. w godzinach 11:00-20:00 na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie odbędzie się „Pasta Party”. Udział w Pasta Party ma zapewniony każdy zweryfikowany uczestnik wyścigu na podstawie piktogramu umieszczonego na odwrocie numeru startowego.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy pn. 18. PZU Cracovia Maraton dla Zawodników Niepełnosprawnych na Wózkach przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:

1.1. przeprowadzenia imprezy pn. 18. PZU Cracovia Maraton dla Zawodników Niepełnosprawnych na Wózkach, tj.:

a) rejestracji uczestnika,

b) przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej,

c) ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,

d) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora w trakcie biegu, spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,

e) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora,

f) prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia w Biurze Zawodów,

g) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, w tym także ewentualnego ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego,

h) prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora, a także na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu,

i) wysłania SMS z wynikiem dla każdego uczestnika, z czasem netto, brutto, międzyczasami, miejscem w klasyfikacjach, a także istotnych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia imprezy.

j) przyznania i wydania nagród,

k) rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych  należnego w razie otrzymania nagrody,

l) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,

1.2. marketingowym i promocyjnym Organizatora,

1.3 przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

1.4 przesyłania newslettera.

2. W związku z faktem, że dopuszcza się możliwość odbierania pakietów startowych i nagród przez osoby umocowane do dokonania tej czynności w imieniu uczestnika imprezy (pełnomocników uczestników), Organizatorowi imprezy zostaną udostępnione dane osobowe pełnomocników, w zakresie: imię, nazwisko, seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość, organ wydający dokument potwierdzający tożsamość.

3. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy pn. 18. PZU Cracovia Maraton dla Zawodników Niepełnosprawnych na Wózkach przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO w celu umożliwienia odebrania pakietu startowego  w imieniu uczestnika imprezy.

4. Administratorem danych osobowych osób,  o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z siedzibą: ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków; nr telefonu: (12) 616-63-00; adres poczty elektronicznej: sekretariat@zis.krakow.pl

Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Nowokuńska tel 12 616 63 00, e-mail: iodo@zis.krakow.pl

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2  jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

6. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób:

a) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, tj. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków) lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych, tj. sekretariat@zis.krakow.pl,

b) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.

7. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom na mecie biegu, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych i innych.

8. Dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom.

9. Dane osobowe uczestników, a także pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

10. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników  będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.

11. Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w imprezie pn. 18. PZU Cracovia Maraton dla Zawodników Niepełnosprawnych na Wózkach. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w imprezie pn. 18. PZU Cracovia Maraton dla Zawodników Niepełnosprawnych na Wózkach.

13. Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. danych o stanie zdrowia w zakresie niepełnosprawności jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby uzyskać  zwolnienie z obowiązku zapłaty opłaty startowej. Nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty startowej oraz wzięcia udziału w odpowiedniej klasyfikacji osób niepełnosprawnych.

14. Uczestnik imprezy może wyrazić zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, tj. Gminę Miejską Kraków – Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych imprezy pn.:
18. PZU Cracovia Maraton dla Zawodników Niepełnosprawnych na Wózkach w mediach elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w trakcie dokonywania zapisu przez Internet na stronie Organizatora albo poprzez podpisanie stosowego oświadczenia w Biurze Zawodów.

X. FINANSOWANIE

1.Koszty organizacji 18. PZU Cracovia Maraton dla Zawodników Niepełnosprawnych na Wózkach pokrywają Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników 18. PZU Cracovia Maraton dla Zawodników Niepełnosprawnych na Wózkach obowiązuje niniejszy regulamin.

2. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z upływem 14 dni od momentu udostępniania na stronie www.pzucracoviamaraton.pl  zmienionego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników/Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uczestnik/Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu powinien zawiadomić o tym Organizatora przed wejściem w życie zmian. Przesłanie takiego zawiadomienia skutkuje usunięciem Uczestnika z wyścigu. 

4. Pisemne protesty dotyczące przebiegu Imprezy oraz jego wyników przyjmuje Sędzia Główny do godziny 15:30 w dniu odbywania się zawodów.

5. Reklamacje w sprawach związanych z uczestnictwem oraz organizacją Imprezy można składać pisemnie na adres Organizatora lub mailowo na adres zapisy@zis.krakow.pl.

6. Zgłoszenie uczestnictwa w wyścigu wyrażone poprzez wysłanie zgłoszenia zgodnie z pkt V lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wyścigu.

7. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pzucracoviamaraton.pl.


 Aktualizacja: 14.02.2019 r.