Regulamin Biegu w Krawacie

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem Biegu w krawacie jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg w krawacie odbędzie się 30 kwietnia 2017 roku (niedziela).

2. Start biegu na Rynku Głównym w Krakowie o godzinie 9.20.

3. Biuro Zawodów mieścić się będzie w namiocie na Rynku Głównym. Czynne w dniu biegu w godz. 7.00-9.00.

III. TRASA

1. Długość trasy – 1000m

2. Trasa: Rynek Główny (na wysokości ul Siennej), ul. Grodzka, ul. Poselska, Planty,
ul. Wiślna, Rynek Główny w Krakowie.

3. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu, tj. do godz. 9.40.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się w dniu 30 kwietnia 2017 r. do godz. 9.00.

2. W biegu startować mogą osoby,  które do dnia 30.04.2017 r. ukończą 18. rok życia.

3. Uczestnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu oraz
o świadomości zagrożeń wynikających z udziału w biegu.

4. Uczestnik jest zobowiązany do startu w krawacie LAVARD, otrzymanym w Biurze Zawodów.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu zgodnie z wytycznymi regulaminu.  Uczestnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

7. Zabrania się:

a. używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora,

b. startu ze zwierzętami,

c. startu pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Ustala się limit startujących: 200 uczestników – decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w biegu jest bezpłatny.

2. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są:

a. na stronie internetowej do dnia 14.04.2017 r. (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie  www.pzucracoviamaraton.pl)  
lub do momentu wyczerpania limitu startujących,

b. w Biurze Zawodów w dniu 30.04.2017 r. w przypadku niewyczerpania limitu.

3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany
w Biurze Zawodów oraz podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów.

4. Zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział
w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

VI. NAGRODY

1.  Nagrodzone zostaną trzy pierwsze osoby, które dobiegną do mety.

2. Nagrody ufundowane przez Firmę LAVARD:

I miejsce – bon o wartości 1000 zł na zakupy w dowolnym salonie marki LAVARD

II miejsce – bon o wartości 500 zł na zakupy w dowolnym salonie marki LAVARD

III miejsce – bon o wartości 300 zł na zakupy w dowolnym salonie marki LAVARD
3. Zdobywcom nagród finansowych oraz rzeczowych o wartości powyżej 760 zł zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Zawodnicy w Biurze Zawodów podczas rejestracji otrzymują numer startowy, agrafki, krawat oraz zaproszenia na zakupy w salonach LAVARD w całej Polsce.

2. Organizator nie zapewnia szatni i depozytu.

3. Trasa biegu będzie oznakowana.

4. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.

5. Podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu.

VIII. FINANSOWANIE

1.Koszty organizacji pokrywają: Gmina Miejska Kraków oraz Sponsor wydarzenia.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników Biegu w Krawacie będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

 1. przeprowadzenia Biegu w krawacie, to jest :
  • rejestracji uczestnika
  • wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
  • prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),
  • prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, , na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu),
  • przyznania i wydania nagród,
 2. rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody ,
 3. informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,
 4. statystycznym Organizatora.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.

3. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Kraków, ul. Walerego Sławka 10

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału
w biegu

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza wskazanymi w ust. 1 ani przekazywane do państw trzecich, to jest nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub
w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

3. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny do godziny 10.00 w dniu odbywania się biegu.

4. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

6. Zgłoszenie do biegu i podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

 Aktualizacja: 05.04.2017