Regulamin Cracovia Maraton na Rolkach

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Cracovia Maraton na Rolkach, zwanego dalej również biegiem, jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

1. Dane teleadresowe


Gmina Miejska Kraków

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

NIP 676 101 37 17


Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

ul. Walerego Sławka 10, 31-633 Kraków

tel. 12 616 63 00, fax 12 616 63 01

e-mail: zapisy@zis.krakow.pl


II. TERMIN I MIEJSCE

1. Cracovia Maraton na Rolkach  odbędzie się 27 kwietnia 2019 roku (sobota) w Krakowie.

2. Start zawodników nastąpi z deptaku przy al. 3 Maja na Błoniach Krakowskich o godzinie 9:00.

3. Meta zlokalizowana będzie na deptaku przy al. 3 Maja na Błoniach Krakowskich

4. Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20 w Krakowie.

Czynne w dniach:

25.04.2019 r. w godzinach 15:00-20:00
26.04.2019 r. w godzinach 15:00-20:00

27.04.2019 r. w godzinach 7:00-8:30

III. TRASA

1. Długość trasy – 42,195 km Trasa prowadzi wokół Błoń Krakowskich. Liczy 12 okrążeń.

2. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu do 3 godzin, tj. do godziny 12:00.

3. Punkt medyczny będzie znajdował się w rejonie startu/mety i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych.

4. Punkt odżywczy będzie znajdował się na każdym okrążeniu i będzie umiejscowiony
za bramą startu/mety.

UWAGA!!! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Organizator ustanawia limit startujących: 500 zawodników. Lista zostanie zamknięta w momencie nadania numeru 500. Organizator nie prowadzi zapisów na listę rezerwową.

2. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej.

3. W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 27 kwietnia 2019 r. ukończą 18 lat.

4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy. Właściwe zamocowanie numeru startowego jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w wynikach końcowych.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin.

UWAGA!!! Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

7. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu

8. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

9. Za niedozwolone uznaje się:

a. start zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających,

b. używanie na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora,

c. start ze zwierzętami,

d. start z wózkami dziecięcymi, dziećmi w nosidełkach/chustach,

e. start osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

f. przebycie części trasy przy pomocy środków transportu np. komunikacji miejskiej,

g. skracanie, zmienianie trasy.

10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

11. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.

12. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do startu w kasku ochronnym. Wskazane są również ochraniacze na kolana i łokcie.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Cracovia Maraton na Rolkach przyjmowane są:

a. na stronie internetowej wydarzenia – do 18 kwietnia 2019 roku – lub do dnia, w którym zostanie wyczerpany limit podany w par. IV pkt 1 – zgłoszenia można dokonać po zarejestrowaniu konta użytkownika na stronie  www.zapisy.zis.krakow.pl, a następnie wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

b. w Biurze Zawodów 25, 26 i 27 kwietnia 2019 r. – w przypadku niewyczerpania limitu podanego w par. IV pkt 1.

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej.

3. Weryfikacja zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będzie odbywać się w Biurze Zawodów.

4. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.

5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru i oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały oświadczenia (nie skan/zdjęcie) na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia udostępnione na stronie internetowej Organizatora (pliki do pobrania w załączeniu).

Organizator nie wymaga kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej. Biuro Zawodów nie wydaje druków oświadczenia/upoważnienia.

Przy odbiorze pakietu Pełnomocnik musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

UWAGA!!! Osoba upoważniona/Pełnomocnik jest zobowiązany do posiadania przy sobie podpisanych, dokładnie uzupełnionych wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru pakietu.

W przypadku braków w dokumentach pakiet nie zostanie wydany.

7. Opłata startowa:

PLN

40,00 złotych – wyłącznie poprzez system płatności PayU do dnia 18.04.2019 r. lub do dnia, w którym zostanie wyczerpany limit podany w par. IV pkt 1;

80,00 złotych – w dniach 25-27.04.2019 r. – w Biurze Zawodów – w przypadku niewyczerpania limitu startujących.

EURO

15,00 Euro – wyłącznie poprzez system płatności PayU, jedynie przy użyciu kart płatniczych,  do dnia 18.04.2019 r.;

W Biurze Zawodów nie ma możliwości płatności w Euro.

8. Zniżki:

-50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości;

9. Z opłaty startowej zwolnieni są: 
- osoby zaproszone przez Organizatora,
- osoby niepełnosprawne,
- przewodnicy osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,
- wolontariusze, biorący udział w przygotowaniu biegu.

UWAGA!!! Ww. zawodnicy zapisują się poprzez formularz zapisów, zaznaczając odpowiednią opcję zwolnienia z opłaty startowej (za wyjątkiem wolontariuszy, którzy zapisują się w Biurze Zawodów, tylko wówczas gdy limit uczestników nie zostanie wyczerpany).

10. Opłata startowa:

a. wniesienie opłaty startowej możliwe jest wyłącznie poprzez system płatności PayU
do dnia 18.04.2019 roku bezpośrednio po rejestracji lub gotówką w Biurze Zawodów jeżeli nie zostanie wyczerpany limit uczestników.

UWAGA!!! W przypadku pominięcia opłaty przy rejestracji możliwa jest wyłącznie płatność w gotówce w Biurze Zawodów w kwocie obowiązującej w Biurze Zawodów, wyłącznie w przypadku niewyczerpania limitu uczestników.

b. Wpłaty dokonane w inny sposób niż podany w regulaminie, tj. przelewem na konto Organizatora nie będą uznane i zostaną zwrócone, na konto, z którego zostały dokonane.

c. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, poza przypadkiem określonym w pkt. V.10 lit. b niniejszego regulaminu oraz gdy przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator.

d. Organizator nie dopuszcza możliwości przeniesienia opłaty startowej/pakietu na innego zawodnika w żadnym przypadku.

e. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę uregulowania płatności przez system PayU.

g. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w biegu przeznaczoną m.in. na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy.

11. Faktury

a. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem  VAT (lub w imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są  do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

b. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazane w punkcie 11a, które chciałyby otrzymać fakturę VAT, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: zapisy@zis.krakow.pl najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty.

c. Z uwagi na fakt, że terminy wskazane w punktach 11a i 11b wynikają z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, prośby o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie terminów wskazanych w punkcie 11a i 11b nie będą respektowane.

d. Warunkiem wystawienia faktury jest przesłanie we wskazanych powyżej terminach wszystkich danych wymaganych do wystawienia faktury tj. danych na które ma zostać wystawiona faktura, potwierdzenia wpłaty, adresu na który ma zostać wysłana faktura. W tytule wiadomości powinno zostać wpisane „Faktura za Cracovia Maraton na Rolkach”.

e. Osoby, które dokonują opłat startowych w Biurze Zawodów, chcące otrzymać fakturę VAT, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu przed dokonaniem płatności.

VI. KLASYFIKACJA

1. W Cracovia Maraton na Rolkach prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a. generalna Kobiet i Mężczyzn;

2. Wyniki klasyfikacji generalnej będą ustalone na podstawie czasów brutto, natomiast wyniki pozostałych kategorii na podstawie czasów netto.

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody ufundowane przez Organizatora oraz Sponsorów i Partnerów biegu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

I miejsce – 2 000,00

II miejsce – 1 500,00

III miejsce – 1 000,00

IV miejsce – 800,00

V miejsce – 600,00

VI miejsce – 500,00

3. Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu.

5. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika.

6. W przypadku nagród pieniężnych, dane do przelewu nagrody należy podać najpóźniej do 30 dni od momentu ogłoszenia oficjalnych wyników. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora.

7. Puchary nieodebrane podczas dekoracji można odebrać w siedzibie Organizatora do 30 dni po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnie

a. Będą znajdowały się w okolicy startu. Będą czynne w dniu 27.04.2019 roku w godzinach 7:00-13:00.

2. Depozyt

a. Będzie znajdował się w okolicy startu. Będzie czynny w dniu 27.04.2019 roku w godzinach 7:00-13:00.

b. Będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji, oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

c. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.

d. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

e. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

f. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem.

3. Pakiety startowe

a. Skład pakietu startowego:

- numer startowy + agrafki

- koszulka

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek

- materiały informacyjne i promocyjne

b. Pakiety startowe można odbierać wyłącznie w Biurze Zawodów we wskazanych godzinach. Organizator nie wysyła pakietów startowych przed ani po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora.

c. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki we wskazanym rozmiarze. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku wybranego rozmiaru, zawodnikowi zostanie zaproponowany inny dostępny rozmiar. Nie ma możliwości wymiany koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.

4. Numery startowe

a. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

b. Numer startowy jest dokumentem przypisanym do konkretnego zawodnika. W przypadku utraty numeru startowego (zgubienie) za start na tym numerze innej osoby odpowiada przypisany do danego numeru zawodnik i jest to tożsame z sytuacją opisaną w par. IV pkt. 11.

c. Organizator nie wydaje duplikatów numerów startowych w żadnym przypadku.

d. Zawodnik zobowiązany jest sprawdzić czy otrzymany przez niego numer startowy jest taki sam jak numer na liście startowej, podpisanej w Biurze Zawodów karcie zawodnika oraz naklejce do depozytu.

5. Organizator nie zapewnia darmowego noclegu dla zawodników startujących w biegu.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy pn. Cracovia Maraton na Rolkach przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:

1.1. przeprowadzenia imprezy pn. Cracovia Maraton na Rolkach, tj.:

a) rejestracji uczestnika,

b) przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej,

c) ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,

d) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora w trakcie biegu, spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,

e) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora,

f) prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia w Biurze Zawodów,

g) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, w tym także ewentualnego ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego,

h) prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora – pkt. X ust. 10, a także na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu,

i) wysłania SMS z wynikiem dla każdego uczestnika, z czasem netto, brutto, międzyczasami, miejscem w klasyfikacjach, a także istotnych informacji dotyczących organizacji
i przeprowadzenia imprezy.

j) przyznania i wydania nagród,

k) rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych  należnego w razie otrzymania nagrody,

l) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,

1.2. marketingowym i promocyjnym Organizatora,

1.3 przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

2. W związku z faktem, że dopuszcza się możliwość odbierania pakietów startowych i nagród przez osoby umocowane do dokonania tej czynności w imieniu uczestnika imprezy (pełnomocników uczestników), Organizatorowi imprezy zostaną udostępnione dane osobowe pełnomocników, w zakresie: imię, nazwisko, seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość, organ wydający dokument potwierdzający tożsamość.

3. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy pn. Cracovia Maraton na Rolkach przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO w celu umożliwienia odebrania pakietu startowego  w imieniu uczestnika imprezy.

4. Administratorem danych osobowych osób,  o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z siedzibą: ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków; nr telefonu: (12) 616-63-00; adres poczty elektronicznej: sekretariat@zis.krakow.pl

Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Nowokuńska tel 12 616 63 00, e-mail: iodo@zis.krakow.pl

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2  jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

6. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób:

a) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, tj. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków) lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych, tj. sekretariat@zis.krakow.pl,

b) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.

7. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom na mecie biegu, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych
i innych.

8. Dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom.

9. Dane osobowe uczestników, a także pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

10. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników  będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.

11. Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w imprezie pn. Cracovia Maraton na Rolkach. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w imprezie pn. Cracovia Maraton na Rolkach.

13. Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. danych o stanie zdrowia w zakresie niepełnosprawności jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby uzyskać  zwolnienie z obowiązku zapłaty opłaty startowej. Nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty startowej oraz wzięcia udziału w klasyfikacji.

14. Uczestnik imprezy może wyrazić zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, tj. Gminę Miejską Kraków – Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych imprezy pn.: Cracovia Maraton na Rolkach w mediach elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu w trakcie dokonywania zapisu przez Internet na stronie Organizatora albo poprzez podpisanie stosowego oświadczenia w Biurze Zawodów.

X.  FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji Cracovia Maraton na Rolkach pokrywają Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE           

1. Uczestników obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz niniejszy regulamin.

2. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia podczas Cracovia Maraton na Rolkach kontroli antydopingowej.

4. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z upływem 14 dni od momentu udostępniania na stronie www.pzucracoviamaraton.pl  zmienionego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników/Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uczestnik/Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu powinien zawiadomić o tym Organizatora przed wejściem w życie zmian. Przesłanie takiego zawiadomienia skutkuje usunięciem Uczestnika z biegu – w takiej sytuacji uiszczona opłata startowa zostanie zwrócona;

5. Pisemne protesty dotyczące przebiegu Cracovia Maraton na Rolkach oraz jego wyników przyjmuje Sędzia Główny do godziny 12:30 w dniu odbywania się zawodów.

6. Reklamacje w sprawach związanych z uczestnictwem oraz organizacją Cracovia Maraton na Rolkach można składać pisemnie na adres Organizatora lub mailowo na adres zapisy@zis.krakow.pl.

7. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie zgłoszenia zgodnie z pkt V lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

8. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pzucracoviamaraton.pl.

 

Aktualizacja: 14.02.2019 r.