EXPO 17. PZU CRACOVIA MARATON

REGULAMIN EXPO 17. PZU CRACOVIA MARATON

I. TERMIN I MIEJSCE EXPO 17. PZU CRACOVIA MARATON

1. Expo będzie odbywać się w dniach 19-21 kwietnia 2018 roku.

2. Godziny otwarcia Expo:

19.04.2018 r. (czwartek) w godzinach 15:00-20:00
20.04.2018 r. (piątek) w godzinach 15:00-20:00
21.04.2018 r. (sobota) w godzinach 10:00-20:00

3. EXPO 17. PZU Cracovia Maraton zlokalizowane będzie na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta 20  w Krakowie pod trybuną wschodnią – wejście od ul. Reymana.

4.  Organizatorem Expo jest Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 .

II. ZGŁOSZENIA NA EXPO

1. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie e-maila na adres: zapisy@zis.krakow.pl

2. Wystawca jest zobowiązany zgłosić swój udział do dnia 09.04.2018r., chyba, że wcześniej dostępna powierzchnia zostanie wynajęta.

3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Expo będzie zamieszczenie nazwy wystawcy na stronie internetowej Organizatora.

4. Zgłoszenie i dokonanie opłaty  jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Expo.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wystawca jest zobowiązany do poinformowania Organizatora poprzez wysłanie e-maila najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia Expo.

6. Organizator może odmówić wystawcy uczestnictwa w Expo bez podania przyczyny. Odmowa zostanie przesłana na adres e-mail wystawcy w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

III. NAJEM POWIERZCHNI

1. Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni poprzez określenie ilości metrów kwadratowych (szerokość/głębokość), które rezerwuje pod swoje stoisko.

2. Podstawową jednostką rezerwacji jest 1m², przy czym maksymalna głębokość stoiska to 2 m².

3. Rozmieszczenia stoisk dokonuje Organizator, zaczynając od strony wejścia na podstawie kolejności zgłoszeń. Powierzchnia Expo jest oznaczona na planie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.4. Powierzchnia stoiska zostanie wyznaczona na podłodze za pomocą taśmy. Określając wielkość stoiska należy uwzględnić wszelkie elementy wchodzące w jego skład (roll up’y, reklamy, ścianki, stojaki, wykładziny itp.). W przypadku zajęcia powierzchni dodatkowej Wystawca będzie zobowiązany do usunięcia elementów wykraczających poza opłaconą powierzchnię, a  w przypadku nie zastosowania się, do opłacenia powierzchni dodatkowej.

5. Zarezerwowane powierzchnie będą zaznaczane na planie Expo na stronie biegu, a lista wystawców będzie jawna.

6. Teren Expo jest monitorowany i podlega całodobowej ochronie.

7. Każdy Wystawca Expo otrzyma identyfikator upoważniający do parkowania pojazdów w określonym przez Organizatora miejscu podczas trwania Expo.

8. Parkowanie pojazdów Wystawców Expo na deptaku dla pieszych przy
ul. Reymonta 20 jest możliwe tylko i wyłącznie na czas rozładunku i załadunku w godzinach:

- godziny rozładunku Wystawców Expo w dniu 19.04.2018 r. : w godz. 08.00-11.30;

- teren Expo należy opuścić w dniu 21.04.2018 r. w godzinach 20.00-22.00.

9. Wystawca ponosi całkowity koszt transportu, wyładunku oraz załadunku swoich towarów.

10. Wystawca ponosi odpowiedzialność za towar pozostawiony na stoisku i poza jego powierzchnią. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne mienie Wystawcy utracone lub uszkodzone podczas imprezy.

11. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń porządkowych i organizacyjnych wskazanych przez Organizatora.

12. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Stadionu Miejskiego, zarówno rzeczowe jak i osobowe, w tym wobec osób trzecich. 

13.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania przez Wystawcę z powierzchni wskutek zaistnienia zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,  w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego charakter siły wyższej.

IV. PŁATNOŚCI

1. Wystawca jest zobowiązany dokonać płatności przelewem na konto Organizatora do dnia 13 kwietnia 2018 roku. Organizator wystawi fakturę VAT. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

2. W przypadku, gdy wystawca nie uiści opłaty za stoisko do dnia 13 kwietnia 2018 roku zostanie skreślony z listy uczestników Expo.

3. Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.

4. Opłata za wynajęcie 1m2 wynosi:  150,00 złotych brutto.

5. W ramach opłaty Organizator zapewnia:

  • miejsce ekspozycji  na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana pod trybuną wschodnią
  • ochronę terenu Expo na czas trwania Expo i po zamknięciu
  • dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej
  • miejsce parkingowe dla 2 samochodów zaopatrujących stoisko
  • prąd
  • utrzymanie czystości hali namiotowej

6. Organizator nie zapewnia zabudowy stoisk. Nie zapewnia również stolików i krzeseł. Nie ma możliwości zamówienia zabudowy oraz wyposażenia stoisk za pośrednictwem Organizatora.

7. Płatności należy dokonać na numer konta:

Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

PKO Bank Polski S.A. 55 1020 2892 0000 5102 0590 8753

SWIFT: BPKOPLPW

Tytuł przelewu: „Opłata za EXPO 17. PZU Cracovia Maraton…….”, w miejsce kropek wpisać nazwę Wystawcy.

8. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przepisy regulaminu dotyczą wszystkich Wystawców Expo 17.  PZU Cracovia Maraton.

2. Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie, zmiany miejsca odbywania się EXPO oraz zmian ustawienia stoisk. O zmianach Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.

3. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.